Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πώς γίνετε ο υπολογισμός των φόρων, διότι η στρογγυλοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε ασυνέπειες όσον αφορά τον υπολογισμό σε επίπεδο τιμολογίου και σε επίπεδο σειράς.


Πριν, η στρογγυλοποίηση του ΦΠΑ στο CloudCart γινόταν σε επίπεδο τιμολογίου καθώς ο υπολογισμός του συνολικού φόρου που εφαρμοζόταν σε μια παραγγελία αθροιζόταν και στρογγυλοποιόταν στο τέλος.


Επί του παρόντος, οι φορολογικοί συντελεστές στρογγυλοποιούνται σε επίπεδο σειράς, ενώ ο συνολικός φόρος υπολογίζεται μέσω του αθροίσματος του φορολογικού συντελεστή  κάθε προϊόντος (σειρά) της παραγγελίας.


Η στρογγυλοποίηση των φόρων σε επίπεδο σειράς βελτιώνει την ακρίβεια του υπολογισμού στις παραγγελίες με προϊόντα που φέρουν διαφορετικό φορολογικό συντελεστή και διευκολύνει τον υπολογισμό του συνολικού ΦΠΑ. Στο CloudCart, οι τιμές στρογγυλοποιούνται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Παράδειγμα

Ας υποθέσουμε ότι ένας πελάτης κάνει μια παραγγελία τριών διαφορετικών ειδών, όπου το καθένα κοστίζει 6,99 ευρώ, μαζί με το ΦΠΑ του 20%. Η αξία του φόρου για κάθε προϊόν είναι στα 1,398 ευρώ.


Στο παραπάνω σενάριο - στρογγυλοποίησης του ΦΠΑ σε επίπεδο τιμολογίου, ο συνολικός φόρος της παραγγελίας θα είναι στα 4,194 ευρώ ή στρογγυλοποιημένος στα 4,19 ευρώ.


Τώρα, το CloudCart στρογγυλοποιεί τον φόρο σε επίπεδο σειράς, δηλαδή το ΦΠΑ στρογγυλοποιείται από τα 1.398€ ανά προϊόν στα 1,40€ και η συνολική αξία του φόρου αποτελείται από το άθροισμα των στρογγυλοποιημένων φορολογικών συντελεστών κάθε στοιχείου ή στην περίπτωση αυτή στα 4,20 €.