Важно е да знаете как се изчисляват данъците, защото закръгляването може да доведе до известни несъответствия, когато говорим за изчисляване на ниво фактура и изчисляване на ниво ред.


Преди, закръгляването на ДДС в CloudCart ставаше на ниво фактура като изчислението на общия данък приложен към дадена поръчка се сумираше и закръгляваше накрая.


Към момента, данъчните ставки се закръгляват на ниво ред, а общия данък се калкулира чрез сумирането на данъчната ставка на всеки един продукт (ред) от поръчката. 


Закръгляването на данъците на ниво ред подобрява точността на изчислението при поръчки включващи продукти с различни данъчни ставки и улеснява калкулацията на общия ДДС. В CloudCart стойностите се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.

Пример

Да предположим, че клиент прави поръчка, която включва 3 различни артикула, всеки с цена от 6,99 евро, с включен 20% ДДС. Стойността на данъка на всеки отделен продукт е 1.398 евро.


При описания по-горе сценарии на закръгляване на ДДС на ниво фактура, общият данък на поръчката би бил 4,194 евро, или закръглен - 4,19 евро.


Сега, CloudCart закръглява данъка на ниво ред, т.е ДДС от €1.398 на продукт се закръглява на €1.40, а общата стойност на данъка е сбора от закръглените данъчни ставки на всяка позиция или в случая, €4.20.