С тази метрика се визуализират данни за разпределение на поръчките попадащи в обхвата на тяхната акумулация. Изчисленията са на база средната стойност на всички поръчки за заложения период, следва закръгляване на сумата до число най-близо до средното без десетична запетая. Може да зададете конкретен период, както и да направите сравнение с предишен период/година. 

Понеже имаме 11 стъпки по подразбиране, то центъра е с отстояние 5 от началото на статистиката. Сумата получена след закръглението се разделя на 5 и закръглява до цяло число. Цялото число е стъпката, от която ще акумулираме данните. Първата стъпка винаги е с начало 0 и край числото, което сме получили от разделянето на 5. 

Към всеки конкретен обхват добавяме броя поръчки, съвпадащи с обща сума според обхватите. При позициониране на курсора на мишката на някоя от стъпките (разпределението) се визуализира обхвата, колко процента поръчки попадат към този обхват като съотношение от всички поръчки, броят на поръчките в обхвата и всички поръчки за периода.