Спрямо нововъведенията в българското законодателството, всеки търговец използващ онлайн магазин е длъжен да го регистрира в Националната Агенция по Приходите, съобразявайки се с Наредба № Н-18, до 31.03.2020 г.


Можете да намерите повече информация относно наредбата тук: Наредба Н-18. Текстът който касае регистрацията на онлайн магазини е следния: Параграф 29. Създава се глава седма „г“ с чл.52м и 52н:

„Глава седма „г“

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 52м. (1) Лице по чл.3, което извършва продажба на стоки или услуги чрез електронен магазин, независимо дали използва собствен домейн, нает домейн или домейн на друго лице, предоставящо платформа за извършване на продажби в интернет, преди започване на дейност по продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин подава информация по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП, съгласно приложение № 33.

(2) Информацията по ал. 1 се подава отделно за всеки електронен магазин, чрез който се извършват продажби.

(3) При промяна на данните по ал. 1 актуална информация се подава в 7-дневен срок от настъпване на промяната.

(4) При прекратяване на дейността по продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин информация за това обстоятелство се подава по реда на ал. 1 в 7-дневен срок от прекратяване на дейността.

Чл. 52н. Лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, са длъжни да съхраняват в сроковете по чл.38, ал. 1 от ДОПК създаваната чрез софтуера на електронния магазин информация (текуща база данни и архивни копия на базата данни) и при поискване от органите по приходите да осигурят достъп до нея с възможност за експорт и копиране на данни.“


Отдолу можете да намерите информацията която трябва да бъде предоставена от нас:

Запитванията на НАП касаещи CloudCart:

4.2.2. Къде е хостван уеб сайтът на електронния магазин:
I. на собствена инфраструктура – местонахождение на оборудването;
II. използва се външна хостинг услуга:
А) вид на използваната хостинг услуга – описание;
Б) информация за доставчика на хостинг услугата:
а) за лица, установени на територията на страната:
- за ЮЛ и ЕТ: ЕИК; наименование; седалище и адрес на управление; адрес, на който се упражнява дейността, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС;

4.2.4. Наименование и версия на софтуера/ите на електронния магазин.

4.2.5. Къде се съхранява БД на софтуера на електронния магазин:
IV. ползване на „облачна услуга“ – наименование (ЕИК, уеб адрес) на доставчика на услугата.

Съответната информация която трябва да предоставите:

4.2.2.
I. Не се използва
II. Използва се външна хостинг услуга: "Google Cloud Platform"
A) "Облачна" Уеб Хостинг услуга
B) Google Cloud Platform, предлагана от Google, е професионална уеб хостинг услуга "Клауд". Наред с набор от инструменти за управление, тя предоставя серия от модулни клауд услуги, включително изчисления, съхранение на данни, анализи на данни и машинно обучение. Официалният уебсайт: https://cloud.google.com/
а) "КлаудКарт" АД
Булстат: BG206004146
гр. София 1618
ж.к. Манастирски ливади, бул. "Тодор Каблешков" No 55А
МОЛ: Николай Илиев
0885 777 760
support@cloudcart.com

4.2.4.
Наименованието е: CloudCart. Версия: 1

4.2.5. в CloudCart
IV. Ползване на „облачна услуга“ – BG206004146, https://cloudcart.com

Моля не се колебайте да се свържете с нашият отдел Поддръжка при нужда от допълнително съдействие.