Веднага след като коментар бъде публикуван в някоя от статиите в блога, вие можете да видите съдържанието му, локацията, датата на публикуване както и кой потребител го е публикувал. В зоната за поддръжка на вашия магазин ще се показват предупреждения/известия, които ви предупреждават за нови коментари към статиите в блога ви.

Одобряване, маркиране и изтриване на коментари


1. Влезте в контролния си панел, в секция Маркетинг > Блог > Коментари

2. Всички коментари ще бъдат изброени там; ако искате да прочете пълното съдържание на коментара, просто кликнете върху текста

3.  Кликнете на чек-бокса вляво от коментара, който искате да администрирате

4. Кликнете на бутона Инструменти и изберете една от следните опции:


  • Одобряване
  • Маркирай като спам
  • Маркирай като изчакващ
  • Изтриване


Можете да контролирате публикуването на коментари, само ако сте включили тази опция при създаването на категории за блога в магазина си.