Microinvest Склад Pro е гъвкава система за управление на стоковите наличности и парични потоци на фирмите. Програмата позволява да бъдат контролирани всички процеси, свързани с управление на производствената и търговската дейност. Благодарение на това приложение можете бързо и лесно да синхронизирате продуктовия каталог в онлайн магазина си с Microinvest Склад Pro.


Софтуерните изисквания, на които трябва да отговаряте, за да използвате решението Microinvest Склад Про и Онлайн магазин CloudCart са:

 • Онлайн магазин в CloudCart – активирано приложение Microinvest
 • Склад Про – без значение версията на продукта, всякакъв тип база данни (Access, MySql, MSSql);
 • Utility Center – версия с наличен модул за интеграция с CloudCart.

Инсталиране на приложението

За да активирате приложението е необходимо да имате регистрация в Microinvest и инсталиран пакета Microinvest Склад Pro. Ако искате да правите двустранна синхронизация със складовата наличност и онлайн магазина си, влезте в контролния панел и от секция Приложения инсталирайте Microinvest.

С Microinvest приложението ще можете да:

 • импортирате продукти от онлайн магазина си в Microinvest
 • импортирате продукти от Mircoinvest в онлайн магазина си
 • синхронизирате цена и количество на продукти от Microinvest в онлайн магазина си
 • синхронизирате количество на продукти, след поръчки от магазина си към Mircoinvest


Приложението Microinvest ERP изисква плащане на годишна база в CLoudCart магазина ви. Имайте предвид обаче, че са възможни допълнителни такси към Microinvest. Закупуването на приложението в CloudCart не ви освобождава от таксите обявени в сайта на Microinvest. 


Настройки на приложението

След като инсталирате приложението, ще видите настройки, в които първо е необходимо да въведете идентификатор и парола. Това са данни, които въвеждате по ваш избор. Могат да бъдат цифри или думи, но е задължително да ползвате същите в магазина и в Microinvest, за да може интеграцията успешно да се изпълни. После задължително изберете от падащото меню Сравнявай по по кой атрибут да се извъшрва автоматичното сравнение на продуктите ви в Microinvest и тези в магазина ви.

При импортиране на продуктите, за да няма дублирани такива, те ще бъдат сравнявани по начина, по който изберете. След като въведете идентификатор, парола и изберете сравнение на продуктите по SKU или Баркод, можете да активирате приложението с натискане на бутона срещу опцията Активирай приложението и да продължите със следващите настройки.

Срещу всеки от следващите редове отбележете дали искате описаното да се изпълнява за продуктите, които се импортират и синхронизират от Microinvest към онлайн магазина ви и съвпадащите продукти в каталога ви.

 • Маркирай импортираните продукти като активни
 • Маркирай импортираните продукти като препоръчани
 • Маркирай импортираните продукти като нови
 • Всички импортирани продукти съдържат информация за тегло – задължително отбележете тази опция, ако дори само някои от продуктите в Microinvest имат въведено тегло
 • Да се проследява количеството на импортираните продукти – включете опцията, ако искате продуктите, импортирани от Microinvest да имат активирана опцията магазинът ви да следи и променя тяхното количество след продажба
 • Продължи продажбата, дори количеството на импортираните продукти да е 0

Настройки в Microinvest Склад Про

Настройка на софтуера Microinvest Склад Про
1.  Склад Про не се нуждае от никакви настройки, за да сработи интеграцията;


2.  Utility Center е продуктът, който служи като връзка между двете системи и това са настройките като поле „API Индентификатор“ и „Ключ“ се въвеждат същите както са и в онлайн магазина.
*  Необходими „API Идентификатор“ и „Ключ“ от онлайн магазина:

Ход на синхронизация

1.  При стартиране на модула в UC(Utility Center) чрез бутона старт могат да се изпълнят следните задачи:
        2.   „Импорт от CloudCart” извършва импорт на операции в Склад Про от CloudCart. Има настройка за отложен старт след натискане на бутона „Старт“. Настройка по подразбиране е „При стартиране на сървъра“ – задачата се изпълнява веднага след натискане на бутона „Старт“; Настройките са като в Импорт от CloudCart.

3.  „Обект за операции“ – Служи за дефиниране на обект, в който ще записваме операциите.

4.  „Изтегляне на стоки от CloudCart” – настройката е прикрепена към „Импорт от CloudCart”. Използва се за импортиране на всички стоки от онлайн магазина към Склад Про.

За оптимизация на работата на двете системи е желателно изтеглянето на стоките от онлайн магазина и импортирането им в Склад Про да стане само ВЕДНЪЖ.

Стъпки за еднократна синхронизация:


1) Импорт от CloudCart -> При стартиране на сървъра;

2) Изтегляне на стоки от CloudCart > Да;

3) Старт; (изчакване на съобщение за успешен импорт на стоки).

4) Изтегляне на стоки от CloudCart > Не; (повече настройката не се променя)

5 ) „Вид на документа“ – избира се като каква операция да бъде записана поръчката от онлайн магазина в Склад Про (за момента само Поръчка).


„Експорт от Склад Про“ извършва екпорт на стоки и количества на стоки от Склад Про към CloudCart

1.  „Групи обекти за количества“ – настройката е прикрепена към настройка „Експорт от Склад Про“. В Склад Про може да се дефинира група обекти, която да съдържа обектите, от които да се взимат количества. Взима се сбор от наличностите по обектите за всяка стока. Ако полето е празно се взимат количества от обекта посочен в поле „Обект за операции“.


2.  „Групи от стоки“ – настройката е прикрепена към настройка „Експорт от Склад Про“. В Склад Про може да се дефинират група стоки, която съдържа стоки. Стоките в избраните групи се качват в CloudCart и стават видими в онлайн магазина.


3.  „Обект за операции“ – Служи за дефиниране на обект, в който ще записваме операциите.


4.  „Експорт количества от Склад Про“ – настройката е прикрепена към настройка „Експорт от Склад Про“. Дефинира дали искаме наличните количества в Склад Про да се изпратят до CloudCart.


5.  „Експорт стоки от Склад Про“ – настройката е прикрепена към „Експорт от Склад Про“.


Дефинира дали искаме стоките от Склад Про да се изпратят до CloudCart.


СИНХРОНИЗАЦИЯ НА СТОКИ:

Синхронизацията на стоки при вече съществуващи два отделно работещи продукта (онлайн магазин CloudCart и Склад Про) става чрез настройката на Фигура 2 (Сравнявай по). Избора е между Баркод и SKU. За да се синхронизират стоките между двете системи, стоките и в двата продукта трябва да са с въведени уникални стойности.


1.  Когато е избрана настройка за сравнение по Баркод (в онлайн магазина):

Стоката в онлайн магазина трябва да има въведена уникална стойност в полето Баркод. Ако съществува същата стока в Склад Про, тя трябва да има същата уникална стойност записана в полето Баркод 1 или обратното.

2.  Когато е избрана настройка за сравнение по SKU (в онлайн магазина):

С токата в онлайн магазина трябва да има въведена уникална стойност в полето SKU. Ако съществува същата стока в Склад Про, тя трябва да има същата уникална стойност записана в полето Баркод 2 или обратното.


СИНХРОНИЗАЦИЯ НА ЦЕНИ:

Синхронизацията на цени става еднопосочно от Склад Про към онлайн магазина. Обновяването на цените в онлайна магазина работи автоматично. След промяна на цена дребно на стока в Склад Про и след синхронизация през Utility Center, цената на стоката в онлайн магазина бива обновена. (ЗАБЕЛЕЖКА: Обновяването не става веднага, изисква техническо време).


РАЗНОВИДНОСТИ НА СТОКИ:


За да се получат разновидностите на стоките в онлайн магазина се използват полетата Каталог на стока в Склад Про, както и кодовете на стоките. Изискването да се получат разновидности в онлайн магазина е кодовете на стоки в Склад Про за една стока да са еднакви и разновидностите да са въведени като „Тип разновидност-стойност“ (с тире) в полетата Каталог.


За да може след направена поръчка в онлaйн магазина ви, количеството на продуктите в нея да се намали и в Microinvest, системата на Microinvest ще се обръща към магазина ви и ще взима информация от него на всеки минимум 4 часа, за да обнови количеството в програмата.

ПРИМЕР:

Създаване на „Нов сървър”


1.  Избираме сървъра, който създадохме и натискаме бутон "Редакция".
2. От поле„Тип на сървъра“ избираме „Warehouse Pro Import Export CloudCart“