Отчетите по клиенти показват цялата информация за вашите крайни потребители (клиенти). Всички отчети съдържат важна информация и данни за представянето на вашия магазин. Всеки отчет има една и съща структура на панела, разделена на зони и контролни модули, които ви позволяват да променяте данните, които анализирате, и да анализирате конкретни числа. Отчетите се създават при поискване, което означава, че всяка информация, която разглеждате, е събрана в момента, в който сте поискали отчета си.

Главни функционалности на отчета

От вашия админ панел кликнете на Отчети > Отчет по клиенти


1. Филтри
Можете да създавате, запазвате и използвате филтриращи функции, които моментално филтрират специфични ресурси с данни и интервали от стойности, които искате да бъдат показани. За повече информация, моля прочетете тази статия.

2. Заглавие на отчета

Това е заглавието и главната категория на отчета.

3. Тип отчет

Тази опция позволява динамична промяна на типа диаграма и данни, които да се показват. Можете да генерирате отчет по различни параметри (час, ден, месец и др.), категории, държави и др.

4. Настройки на диаграмата

Системата позволява динамична промяна на показваните данни, всеки бутон управлява специфични настройки, описани по-долу:

  • Виж в таблица: позволява публикуване на данните под формата на таблица
  • Площен вид: Позволява публикуване на данните в площна диаграма. Площните диаграми подчертават степента на промяна във времето и могат да се използват за привличане на вниманието към общата стойност спрямо тенденцията.
  • Линеен вид: Позволява публикуване на данните в линейна диаграма. Линейните диаграми показват непрекъснати във времето данни, зададени на фона на обща скала и по тази причина са идеални за показване на тенденции в данните при равни интервали. В линейната диаграма данните на категориите се разпределят равномерно по хоризонталната ос, а данните за стойностите се разпределят равномерно по вертикалната ос.
  • Колонен вид: позволява публикуване на данните в колонна диаграма. Колонните диаграми са от полза при показването на промени на данни за даден период от време или за илюстриране на сравнения между елементи.
  • Диапазон на времето: Позволява да променяте диапазона от време, за който искате да разгледате данни.

5. Диаграма
Настоящата диаграма, която показва данните, базирани на вашите настройки. Можете да кликнете върху всяка входна точка или динамично влачите и пускате зоната за смяна на обхватите на подбор на данни.

6. Главни индикатори на представянето
Това са главните индикатори, които можете да следите от всеки отчет.

7. Табличен вид
Табличният вид позволява да разгледате всички детайли, публикувани в диаграмата, под формата на таблица.